Nytt søkelys på organiseringen av Forsvaret og sikkerhetsfunksjonene, samt behov for benyttelse av dyp teknisk kompetanse også til sivile oppgaver, kombinert med operativ evne og internasjonale operasjoner gjorde det vanskelig å opprettholde fokus.
FD foreslo et direktorat for de sektorovergripende oppgaver og en avdeling til støtte for Forsvarssjefen; Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).

Sivil beredskap ble også styrket i samme periode, og NSM etableres som sivilt direktorat underlagt FD og med faglig ansvarslinje til JD i saker i sivil sektor.