Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Sertifiseringsordningen

Sertifiseringsordningen

Hensikten med sertifiseringsordningen er blant annet å dekke myndighetenes og industriens behov for en kostnadseffektiv og rasjonell sikkerhetsmessig evaluering og sertifisering av IT produkter og systemer. Alle vurderinger gjennomføres av en uhildet tredjepart. Dette skal bidra til å styrke tilliten til og bedre sikkerhetsnivået i IT produkter og systemer.

Andre viktige mål med ordningen er:

 • å styrke IT-sikkerheten i offentlig sektor
 • å skape tillit til e-handelsløsninger og annen kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt
 • å bidra til å gjøre Norsk IT-industri mer konkurransedyktig overfor utlandet
 • å gjøre det enklere for anskaffer gjennom tillit til at forhåndsdefinerte sikkerhetskrav er tilfredsstilt.

Organisering

SERTIT er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det er etablert et Fagråd for SERTIT. Fagrådet er oppnevnt av Forsvarsdepartementet i samråd med Justis- og politidepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet for en periode på 3 år med virkning fra 1. april 2007.

Fagrådet består av:

 • Ingvild Myhre, Rådgiverne LOS (leder)
 • Chief Sec. Advisor Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge AS (nestleder)
 • Seniorrådgiver Cort Archer Dreyer, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Sikkerhetssjef Anne M. Reinsnes, Telenor ASA
 • Executive Vice President Bjørn Vargmo, Nets Norway AS
 • CEO Lasse Andresen, ForgeRock
 • Avdelings-/Informasjonssjef Harald Bergmann, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Direktør for jus og næringspolitikk Runa Opdal Kerr, Norsk Gjenvinning Norge AS.

Som sekretariat for Fagrådet har Forsvarsdepartementet oppnevnt leder for SERTIT, forsker Kjell Bergan (NSM) og faggruppeleder, senioringeniør Lars Borgos (NSM).

Historikk

En utredningsgruppe under Rådet for IT-sikkerhet utarbeidet høsten 1997 en rapport, som blant annet anbefalte å opprette en ordning for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer. Regjeringen besluttet å opprette de to ordningene iht. anbefalingen. Stortinget bevilget på bakgrunn av St.prp.nr. 1 (1998-1999) for Nærings- og handelsdepartementet midler til daværende Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben til etablering og drift av SERTIT. Fra 2000 overtok Forsvarsdepartementet budsjettansvaret for SERTIT.